Statut Aeroklubu Ziemi Kołobrzeskiej i RODO

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna dla podmiotów będących członkami stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej, 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Matejki 5.
2) Administrator danych osobowych, w celu wykonawstwa wspólnych zadań statutowych, w tym gospodarczych, ściągania składek i innych świadczeń od członków stowarzyszenia, prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych […], zwanej dalej Podmiotem przetwarzającym.
3) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: […]@aeroklubkolobrzeski.pl, telefonicznie, pod numerem telefonu: […], bądź też osobiście, w siedzibie stowarzyszenia.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań realizowanych na podstawie ustawy wskazanych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w celach określonych w statucie stowarzyszenia,
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członka stowarzyszenia jest art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO,
6) Dane przez Panią/Pana udostępnione, nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 lat od wystąpienia ze stowarzyszenia,
8) Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
– sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Podanie danych osobowych jest również niezbędne dla członkostwa w stowarzyszeniu,
11) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały profilowaniu,
12) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

UCHWAŁA
Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zarząd stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej, po rozpoznaniu deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia, na podstawie §15 ust. 2 Statutu postanowił:

I. Przyjąć w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej:
1. […], PESEL:[…], zam. […], data i miejsce urodzenia […],
2. […], PESEL:[…], zam. […], data i miejsce urodzenia […],
3. […], PESEL:[…], zam. […], data i miejsce urodzenia […],
4. […], PESEL:[…], zam. […], data i miejsce urodzenia […],
5. […], PESEL:[…], zam. […], data i miejsce urodzenia […].

II. Za przyjęciem uchwały jednomyślnie głosowali wszyscy członkowie zarządu.
III. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarząd:

[…]
Kołobrzeg, dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zam.
Pesel:
Data i miejsce urodzenia:
[…]

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

Niniejszym, w oparciu o § 15 ust. 1 Statutu, składam wniosek o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej z siedzibą w Kołobrzegu, zobowiązując się jednocześnie do wniesienia wpisowego oraz terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

UCHWAŁA
Zarządu w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zarząd stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej, po rozpoznaniu deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia, na podstawie § 24 pkt. 3 Statutu postanowił:

I. Ustalić wysokość następujących opłat:
1. wpisowe w wysokości 400 zł (czterysta złotych) płatna w terminie 7 dni od przystąpienia do stowarzyszenia,
2. składka członkowska w wysokości 350 zł(trzysta pięćdziesiąt złotych) rocznie, płatna do 30 kwietnia każdego roku.

II. Za przyjęciem uchwały jednomyślnie głosowali wszyscy członkowie zarządu.
III. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarząd:

Statut Stowarzyszenia
Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i cele Stowarzyszenia
§ 1
• Stowarzyszenie nosi nazwę Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej.
• Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność gospodarczą i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiada osobowość prawną.
§ 2
• Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• W granicach niezbędnych dla prawidłowego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
• Siedzibą Stowarzyszenie jest Kołobrzeg.
• Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
• Propagowanie i organizowanie sportu lotniczego i innych sportów,
• Stwarzanie swym członkom warunków do uprawiania sportu lotniczego, i innych sportów.
• Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
• Promocja regionu poprzez sporty lotnicze.
• Prowadzenie działalności szkoleniowej.
• Organizowanie zawodów i imprez kulturalno – rekreacyjnych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele podejmując następujące środki
działania:
• Organizowanie zawodów lotniczych.
• Szkolenie członków w obchodzeniu się ze sprzętem lotniczym.
• Organizowanie imprez wyjazdowych dla członków Stowarzyszenia.
• Organizowanie szkoleń, w tym otaczanie opieką zawodników oraz  stwarzanie warunków do rozwoju różnych dziedzin sportu, kultury i rekreacji.
• Współdziałanie w rozwoju sportu lotniczego i innych sportów oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
• Współdziałanie z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi.
• Działania na rzecz promocji ziemi kołobrzeskiej.
• Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu Stowarzyszenie może wykonywać odpłatnie.
§ 6
Rok działalności Stowarzyszenia oraz rok budżetowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
§ 7
• Działalność Stowarzyszenia opierać się może na społecznej pracy jego członków i sympatyków.
• Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać określone czynności do wykonania na podstawie umów cywilno – prawnych, w celu realizacji zadań statutowych.
§ 8
Działalność Stowarzyszenia cechuje się jawnością i przejrzystością.
Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• Zwyczajnych,
• Honorowych,
• Wspierających.
§ 10
• Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
• osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
• małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• małoletni poniżej 16 lat, o ile zgodę na ich członkostwo w Stowarzyszeniu wyrazi opiekun prawny.
• Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.
§ 11
• Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd Stowarzyszenia osobom fizycznym, które wyróżniły się działalnością na rzecz Stowarzyszenia lub lotnictwa.
• Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
• Członkom honorowym przysługują poza tym wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
§ 12
• Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostać może osoba prawna, która złoży pisemną deklarację stałego lub do doraźnego finansowego bądź rzeczowego wspierania Stowarzyszenia.
• Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego wyborczego do organów Stowarzyszenia.
§ 13
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
• prawo wyboru organów Stowarzyszenia oraz prawo kandydowania do tych organów (czynne i bierne prawo wyborcze),
• udział w Walnym Zebraniu oraz głosowania przy podejmowaniu uchwał,
• zgłaszania wniosków i postulatów do organów Stowarzyszenia,
• korzystania z urządzeń sportowych Stowarzyszenia,
• udział w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
• czynnego współudziału w realizowaniu statutowych działań Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
• czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia (współuczestnictwie w organizacji festynów, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych),
• godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
• przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia, a także wydawanych przez nie regulaminów,
• terminowego opłacania składki członkowskiej.
§ 15
• Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto:
• osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
• osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, deklarację, o której mowa w § 12 ust. 1, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
• O przyjęciu w poczet członków lub odmowie decyduje Zarząd w formie uchwały i ustala on status osoby przyjętej.
• Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, którego uchwała  w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
• Uchwałą Zarządu przyjmowanie nowych członków uzależnić można od uiszczenia wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd.
§ 16
• Członkostwo członków zwyczajnych i członków wspierających ustaje:
• wskutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej,
• złożenia przez członka rezygnacji,
• wykluczenia członka przez Zarząd za naruszenie postanowień Statutu, w szczególności za nieterminowe uiszczenia składki członkowskiej bądź zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia,
• w przypadku braku udziału w trzech Walnych Zebraniach Członków z rzędu z nieuzasadnionych powodów.
• Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
• Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się lub wykluczenie decyzją Zarządu.
§ 17
• Członkom Stowarzyszenia Zarząd może udzielić nagród i wymierzać kary.
• Karami są:
• upomnienie,
• nagana,
• zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy,
• wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 16 ust. 1
pkt 3 i 4.
• Nagrodami są:
• wyróżnienie,
• zwolnienie ze składki członkowskiej w danym roku.
• W sprawach wymierzania kar członkom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni.
Rozdział III
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Organami Stowarzyszenia są:
• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
• Zarząd Stowarzyszenia.
• Komisja Rewizyjna.
§ 19
• Jeżeli z ustawy lub Statutu nie wynika inaczej uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
• Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 20
• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia.
• Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
• Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
• O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania w formie wiadomości tekstowej SMS, pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczenia informacji o terminie Walnego Zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia: Facebook Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej.
• Walne Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, jeżeli przybyło na nie co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków, o ile ten termin był podany w zawiadomieniu.
• W imieniu Członków wspierających na Walnym Zebraniu występują ich przedstawiciele.
§ 21
• Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
• wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• przyjmowanie corocznego sprawozdania Zarządu i udzielenia ich członkom absolutorium,
• zatwierdzenie Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie nabycia członkostwa,
• podejmowanie uchwał w kwestii zmiany Statutu,
• podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
• Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 zapadają większością 2/3 głosów obecnych Członków.
§ 22
• Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób.
• Członkowie Komisji Rewizyjnej:
• nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
• Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• ukonstytuowanie się oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
• dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Zarządu,
• przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i wniosków na Walne Zebranie.
• W zakresie wykonywania działań kontrolnych i nadzorczych Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
§ 23
• Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych na czas nieoznaczony.
• Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie.
• Zarząd składa się z następujących członków: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
• Do reprezentowania Stowarzyszenie, w tym do zaciągania zobowiązań, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
• Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
• Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
• prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
• określenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
• podejmowanie decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ze składki członkowskiej.
Rozdział IV
Majątek i fundusze Stowarzyszenia, działalność gospodarcza
§ 25
• Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe oraz inne mienie.
• Na środki finansowe składają się:
• składki członkowskie,
• darowizny i zapisy,
• dochody z własnej działalności,
• dochody z majątku Stowarzyszenia,
• ofiarności publicznej,
• dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej, zlecone Stowarzyszeniu.
• dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne.
§ 26
• Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
• Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
• Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
• sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z),
• sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
• sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
• sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
• sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
• sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
• sprzedaż detaliczna obuwia prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
• sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
• sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z),
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (47.91.Z),
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
• hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
• restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
• ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
• wydawanie książek (58.11.Z),
• wydawanie gazet (58.13.Z),
• wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
• pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
• wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
• wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
(77.21.Z),
• wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),
• wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
• Pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
• Transport lotniczy pasażerski (51.10.Z)
• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
• pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
• działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
• pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
• Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Stowarzyszenia.
Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27
Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
§ 28
• Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
• Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.